Betreft: inschrijfbevestiging en overeenkomen zorgovereenkomst. Let op dat u dit formulier pas invult nadat u contact heeft gehad met Monic Kraamzorg.

Geachte mevrouw,Kraamzorg Monic Zoetermeer

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Hiermee bevestig ik uw inschrijving bij Kraamzorg Monic. In deze inschrijfbevestiging zet ik alle afspraken rondom het verlenen van kraamzorg op een rij. Formulier volledig online invullen, uitprinten en ondertekenen naar: kraamzorgmonic@gmail.com

.

.

  Met betrekking tot het verlenen van kraamzorg maak ik de volgende afspraken met u:

  1. In een intakegesprek met u stel ik de aard en omvang van de kraamzorg voor u vast. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen LIP). Ik kom bij u op huisbezoek voor de 34ste week van uw zwangerschap. Deze indicatie wordt schriftelijk vastgesteld.

  .

  2. Om het leveren van kwalitatief goede kraamzorg te kunnen garanderen gelden de volgende voorbehouden:

  • Als cliënt bent u verplicht zich te houden aan de geldende ARBO- wetgeving
  • Als cliënt vraag ik u mij met respect te behandelen en kennis te nemen van de regels rondom het opzeggen van zorg door de zorgaanbieder. Deze zijn te vinden in de algemene leveringsvoorwaarden (en de zorgweigeringsprocedure) Tijdens de intake zal ik u over deze onderwerpen nader informeren.

  .

  3. Wanneer u gebruik maakt van aanvullende (kraam)zorg bovenop de geïndiceerde kraamzorg en/of overige aanvullende diensten, bent u verplicht de kosten hiervan te vergoeden.

  .

  4. Alle geïndiceerde kraamzorguren vallen onder de Zorgverzekeringswet en zitten in het basispakket. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt o.a. af van uw verzekering en uw indicatie en kunt u nakijken via de site van uw eigen zorgverzekeraar.

  .

  5. Ten behoeve van verschillende doeleinden kan ik u om gegevens omtrent de zorgverlening vragen.

  • Ik ben verplicht de kwaliteit van de zorg te meten. Hiertoe wordt o.a. geanonimiseerde informatie uit het zorgplan (cliëntdossier) gebruikt.
  • Daarnaast kan ik u benaderen voor het meten van cliëntervaringen. Ik lever uw gegevens uiteraard alleen, indien nodig, geanonimiseerd aan derden.
  • Ik ben verplicht bij controles door zorgverzekeraars (ter uitvoering van het contract dat ik als kraamzorgaanbieder met uw zorgverzekeraar hebben), in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Zorgverzekeringswet, gegevens aan te leveren aan zorgverzekeraars. Ook deze gegevens zullen alleen geanonimiseerd worden verstrekt.
  • Als u akkoord gaat met deze zorgovereenkomst zal ik na het beëindigen van de zorg uw gegevens en die van uw baby overdragen aan de jeugdgezondheidszorg. In uw zorgplan (cliëntdossier) kunt u dit overdrachtsformulier terugvinden.

  .

  6. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst of het niet nakomen van een afspraak voor een intakegesprek gelden de volgende annuleringskosten.

  .

  7. Een wijziging op deze overeenkomst kan alleen tot stand komen na onderling overleg en schriftelijke bevestiging hiervan door mij (Kraamzorg Monic).

  .

  8. De overeenkomst kan door u als cliënt of mij als kraamzorgaanbieder worden beëindigd onder voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden hoofdstuk 8 ‘Beëindiging van de overeenkomst’.

  a. Bij schriftelijke of digitale inschrijving Indien u instemt met bovengenoemde afspraken in deze zorgovereenkomst hoeft u, zoals vermeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, niets te doen en komt de zorgovereenkomst automatisch tot stand. Indien u niet kunt instemmen met deze afspraken dient u mij binnen 7 dagen na datum van deze brief hierover schriftelijk te informeren.

  b. Bij telefonische inschrijving Wanneer uw inschrijfgegevens juist zijn en u akkoord gaat met bovengenoemde afspraken, dan verzoeken wij u om binnen 14 dagen één ondertekend exemplaar terug te zenden naar: Kraamzorg Monic, Hannie Schaftrode 83, 2717 HT ZOETERMEER. Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie. Met het ondertekenen van deze inschrijfbevestiging komt de zorgovereenkomst tot stand.

  .

  Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kraamzorg Monic, telefoonnummer 0648152668. Met vriendelijke groet,

  Monic Taal,  Kraamzorg Monic,                                                                                              Mevrouw,

  Voor akkoord:                                                                                                                       Voor akkoord: